Home > B2b > Promocioni

Promocioni

Promocioni është një aktivitet i cili bën të mundur një reklamim të drejtëpërdrejtë të produktit që disponon një biznes. KFZ ofron pozicione interesante dhe mjaft tërheqëse për pasagjerët ku secili biznes të mund të promovojë aktivitetin e tij me mënyrën që i duket më e përshtatshme. Në Terminal gjeni mundësi të ndryshme promocioni që nga shpërndarja tradicionale e fletëpalosjeve e deri tek vendosja e pikave të mirëfillta promocionale të ideuara nga vetë klienti.

Promocioni në aeroport menaxhohet vetëm nga Aeroporti Ndërkombëtar i Kukësit përmes Departamentit të Marketingut të Aviacionit dhe Komercial. Ju lutem dërgoni pyetjet si dhe interesin tuaj lidhur me keto rezervime, në Aeroportin Ndërkombëtar të Kukësit. 


Për më shumë informacion kontaktoni: 

Xhesika Peço

Manager

Airline Marketing and Commercial Department

Kukës International Airport
Terminal Building
Kukës, Albania
Albania
E-mail: marketing@kuiport.al